Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Skip to main content

Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. V svet staršev za šolsko leto 2023/24 bodo starši v septembru 2023 na sestankih na podružnicah izvolili 6 predstavnikov:

 • predstavnika staršev matične šole in dislociranega oddelka Drenikova 32,

 • predstavnika staršev podružnice Zgornja Šiška,

 • predstavnika staršev podružnice Šentvid,

 • predstavnika staršev podružnice Bežigrad,

 • predstavnika staršev podružnice Črnuče,

 • predstavnika staršev podružnice Medvode.

   

  Naloge sveta staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,

 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja zavoda, pri pravilih šolskega reda zavoda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki in v zvezi s tem podaja svoje predloge, pobude ter stališča,

 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom in v zvezi s tem podaja svoje predloge, pobude ter stališča,

 • voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe zavoda,

 • daje predloge za oblikovanje programa šolskega sklada zavoda,

 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

 • v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

 • sprejema obrazloženo mnenje h kandidatom za imenovanje ravnatelja zavoda (53.a člen ZOFVI)

 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

   

  Naslov za posredovanje pripomb, predlogov in pritožb staršev oz. skrbnikov udeležencev izobraževanja svetu staršev:

   

  SVET STARŠEV GLASBENE ŠOLE FRANCA ŠTURMA

  Celovška cesta 98

  1000 Ljubljana

 • Izvleček iz zapisnika 1. seje sveta staršev 2023/24