Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Skip to main content

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

 

  

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

 

Glasbena šola Franca Šturma je javni vzgojno-izobraževalni zavod s sedežem na Celovški cesti 98 v Ljubljani. Šola ima v svojem sestavu poleg matične šole z dislociranim oddelkom še pet podružnic, ki se nahajajo na območju Mestne občine Ljubljana in Občine Medvode, kjer se izvajajo vzgojno-izobraževalni programi:

 • Predšolska glasbena vzgoja,

 • Glasbena pripravnica,

 • Glasba (pouk orkestrskih in drugih instrumentov).

 

Glasbena šola Franca Šturma uresničuje cilje in naloge osnovnega glasbenega izobraževanja, ki so opredeljeni v Zakonu o glasbenih šolah:

 

 • odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti,

 • sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,

 • doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah,

 • pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje,

 • omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,

 • omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,

 • vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,

 • vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,

 • skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti,

 • vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.

 

Pri tem si v Glasbeni šoli Franca Šturma prizadevamo, da bi naši učenci v ozračju medsebojnega spoštovanja in zaupanja, z glasbo in ob njej gradili in bogatili svojo osebnost.

 

Naša zaveza je tudi spoštovanje zasebnosti naših učencev, zaposlenih in drugih posameznikov ter varstva njihovih osebnih podatkov. Poslovanje v današnjem času je neizogibno povezano tudi z obdelavo osebnih podatkov, pri čemer se zavezujemo, da bomo z zbranimi osebnimi podatki ravnali po določbah Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) in nacionalnih predpisov, ki urejajo to področje.

  

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter s področij vzgoje in izobraževanja in delovno-pravne zakonodaje. Ob tem se zavedamo pomena skrbnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki, ki so nam zaupani.

 

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Glasbeni šoli Franca Šturma je dostopna po elektronski pošti na e-naslovu dpo@gsfrancasturma.si in telefonski številki 01 500 15 64.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

 

a) Glasbena šola Franca Šturma obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskega pravnega temelja (6/I člen točka c Splošne uredbe):

 

 • Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) – upošteva se v obsegu, ki ni v nasprotju z GDPR,

 • Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,47/15, 46/16, 49/16 – popr.in25/17 – ZVaj),

 • Zakona o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo),

 • Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 117/04),

 • Pravilnika o dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 61/12),

 • Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),

 • Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06),

 • Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

 

in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od Glasbene šole Franca Šturma terjajo, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

 

b) Glasbena šola Franca Šturma osebne podatke učencev in staršev obdeluje tudi v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov učencev in njihovih staršev za namene izvajanja glasbenega ter vzgojno izobraževalnega programa na podlagi njihove odločitve za vpis v našo glasbeno šolo (6/I člen točka b Splošne uredbe). Na podlagi pogodbe Glasbena šola Franca Šturma obdeluje tudi osebne podatke zaposlenih in drugih sodelavcev, ki z glasbeno šolo sodelujejo na podlagi ene izmed oblik delovnega razmerja, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.

 

c) Glasbena šola Franca Šturma v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev (6/I člen točka a Splošne uredbe) v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za objavo fotografij učenca v naših publikacijah, na naši spletni strani in za obveščanje javnosti o naših dogodkih in uspehih, pri sodelovanju in snemanju glasbenih tekmovanj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

 

d) Glasbena šola Franca Šturma na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na našo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema Glasbene šole Franca Šturma), in za analitične in statistične namene.

 

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

 

Poleg Glasbene šole Franca Šturma osebne podatke v njenem imenu in za njen račun obdelujejo tudi njeni obdelovalci, tipično so to ponudniki informacijske podpore pri obdelavi osebnih podatkov, poleg njih pa osebne podatke glasbene šole obdelujejo tudi zunanji uporabniki, in sicer ZPIZ, ZZZS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter drugi državni organi na podlagi zakona.

 

Osebni podatki posameznikov se ne iznašajo v tretje države.

 

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV

 

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Glasbena šola Franca Šturma, Celovška 98, 1000 Ljubljana ali info@gsfrancasturma.si lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

 

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Glasbena šola Franca Šturma, Celovška 98, 1000 Ljubljana ali info@gsfrancasturma.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

 

Glasbena šola Franca Šturma bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

 

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe dogovora oziroma pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Glasbena šola Franca Šturma podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

 

 

Ljubljana, november 2018