Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Glasbena šola Franca Šturma
Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana
tel. 01 500 15 62, faks 01 500 15 67
Odgovorna uradna oseba Magdalena Međeral, ravnateljica
tel. 01 500 15 62
Datum prve objave kataloga 10. december 2006
Datum zadnje spremembe 26. september 2013
Katalog je dostopen na spletnem naslovu

http://www.gsfrancasturma.si

Druge oblike kataloga Tiskana oblika v tajništvu šole

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Osnovna glasbena vzgoja in izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Sedež šole, Celovška c. 98, Ljubljana 
tel. 01 500 1562

Dislocirani oddelek Drenikova 32

tel. 01 505 5091
Podružnica Zg. Šiška, Drenikova 22
tel. 01 515 4200
Podružnica Šentvid, Prušnikova 100

tel. 01 512 4571
Podružnica Medvode, C. na Svetje 16

tel. 01 361 1446
Podružnica Bežigrad, Reboljeva 18

tel. 01 568 6674
Podružnica Črnuče, Dunajska 398

tel. 01 537 3407

Organigram organa: Povezava do organigrama
2.2. Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
2.3. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Magdalena Međeral, ravnateljica
tel. 01 500 1562

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi

 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah, dnevnem delovnem času ter o izrabi letnega dopusta
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Pravilnik o požarnem redu
 • Pravilnik o računovodstvu zavoda GŠFŠ
 • Pravilnik o delovanju notranje revizije v GŠFŠ
 • Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti - inventura
 • Poslovnik sveta Glasbene šole Franca Šturma
 • Navodila o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in drugih varovanih podatkov
 • Navodila za oddajo javnih naročil malih vrednosti
 • Načrt integritete

 

Državni predpisi

 

Predpisi EU:

Dostop do zakonodaje EU

 

2.5 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:  
2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:  
2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Sprejemni preizkusi za vpis v 1. razred
 • Vpis učencev v posamezno šolsko leto
 • Postopek napredovanja zaposlenih v VIZ v nazive
 • Postopek napredovanja zaposlenih v plačilne razrede
 • Imenovanje ravnatelja
 • Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
 • Volitve predstavnikov staršev v svet staršev
 • Sprejemanje letnega delovnega načrta
2.8 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
 • Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo in njihovih starših
 • Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Katalog evidence o zaposlenih delavcih
 • Katalog evidence o stroških dela
 • Katalog evidence o izrabi delovnega časa
 • Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Katalog evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Katalog evidence o usposobljenosti delavcev za varstvo in zdravje pri deli in varstvo pred požarom
2.9 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:  
2.10 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:  

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):