Za pravilen prikaz spletne strani, prosimo da nadgradite vaš brskalnik.

Skip to main content

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa Glasbena šola Franca Šturma
Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana
tel. 01 500 15 62, faks 01 500 15 67
Odgovorna uradna oseba Martin Dukarič, ravnatelj
tel. 01 500 15 62
Datum prve objave kataloga 10. december 2006
Datum zadnje spremembe 2. november 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu

https://www.gsfrancasturma.si

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa: Osnovna glasbena vzgoja in izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Sedež šole, Celovška c. 98, Ljubljana 
tel. 01 500 1562

Dislocirani oddelek Drenikova ul. 32

tel. 01 505 5091
Podružnica Zg. Šiška, Drenikova ul. 22
tel. 01 515 4200
Podružnica Šentvid, Prušnikova ul. 100

tel. 01 512 4571
Podružnica Medvode, C. na Svetje 16

tel. 01 361 1446
Podružnica Bežigrad, Reboljeva ul. 18

tel. 01 568 6674
Podružnica Črnuče, Dunajska c. 398

tel. 01 537 3407

Organigram organa: Povezava do organigrama
2.2. Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
2.3. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Martin Dukarič, ravnatelj
tel. 01 500 1562

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Notranji predpisi

 • Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Glasbene šole Franca Šturma in Pravilnik o spremembi pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest Glasbene šole Franca Šturma
 • Pravilnik Glasbene šole Franca Šturma o poslovnem času, uradnih urah, dnevnem delovnem času ter o izrabi letnega dopusta
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Požarni redi za  posamezne podružnice
 • Šolski in hišni red v Glasbeni šoli Franca Šturma
 • Navodila o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in drugih varovanih podatkov
 • Navodila za ravnanje in ukrepanje v primeru kršitve varstva osebnih podatkov v Glasbeni šoli Franca Šturma
 • Načrt integritete Glasbene šole Franca Šturma
 • Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu (mobing) in za preprečevanje izvajanja drugih prepovedanih dejanj zoper zaposlene ter za odpravo posledic
 • Pravilnik o prepovedi kajenja in dela pod vplivom alkohola, prepovedanih drog in drugih substanc in o ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti delavcev na delu

 • Pravilnik o računovodstvu Glasbene šole Franca Šturma
 • Pravilnik o gibanju in hranjenju knjigovodskih listin Glasbene šole Franca Šturma
 • Pravilnik o rednem letnem popisu v Glasbeni šoli Franca Šturma
 • Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Glasbene šole Franca Šturma
 • Obvestilo o omejitvah sprejemanja daril v zvezi z opravljanjem službe in navodila za pravilno ravnanje v zvezi s sprejemanjem daril z obrazcem za evidentiranje prejetega darila v zvezi z opravljanjem službe
 • Letni razpored delovnega časa za strokovne delavce za posamezno leto

 • Poslovnik sveta Glasbene šole Franca Šturma

 • Poslovnik sveta staršev Glasbene šole Franca Šturma

 • Pravila za delovanje šolskega sklada Glasbene šole Franca Šturma

 

Državni predpisi

 

Predpisi EU:

Dostop do zakonodaje EU

 

2.5 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov:  
2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:  
2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Sprejemni preizkusi za vpis v 1. razred
 • Vpis učencev v posamezno šolsko leto
 • Postopek napredovanja zaposlenih v VIZ v nazive
 • Postopek napredovanja zaposlenih v plačilne razrede
 • Imenovanje ravnatelja
 • Volitve predstavnikov delavcev v svet šole
 • Volitve predstavnikov staršev v svet staršev
 • Sprejemanje letnega delovnega načrta
2.8 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:
 • Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo in njihovih starših
 • Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
 • Katalog evidence o zaposlenih delavcih
 • Katalog evidence o stroških dela
 • Katalog evidence o izrabi delovnega časa
 • Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov
 • Katalog evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
 • Katalog evidence o usposobljenosti delavcev za varstvo in zdravje pri deli in varstvo pred požarom
2.9 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:  
2.10 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:  

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):